Strażacy z naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej podsumowali na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym nie tylko miniony rok pracy, ale całą ostatnią pięcioletnią kadencję zarządu. Zebranie dokonali wyboru nowych władz stowarzyszenia.

Zebranie rozpoczęło się wspomnieniem druhów, którzy odeszli w minionym roku. Byli to Józef Ciupiński i Henryk Leńczyk. Kolejnym punktem było wręczenie medali i odznaczeń. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP „Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali Tadeusz Bar – Wójt Gminy Markowa oraz Waldemar Mac – zastępca naczelnika. „Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie: Antoni Gargała, Mirosław Mac, Grzegorz Wrona, Gabriel Leniar, Marcin Bembenik. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łańcucie nadało Odznakę „Strażak Wzrorowy” druhnie Lidii Leniar oraz druhom: Marcin Kuźniar, Piotr Podolec, Kamil Pelc. Prezydium Zarządu Gminnego odznaką „Za wysługę lat” uhonorowało m.in. Marcina Kuźniara, Piotra Podolca, Dianę Bar, Ireneusza Bara.

W części sprawozdawczej prezes Andrzej Leniar podsumował w skrócie miniony rok. Jednostka liczy 82 członków. Jednostka Operacyjno Techniczna OSP Husów w działaniach ratowniczych w 2015 roku uczestniczyła 25 razy, w tym 8 razy w gaszeniu pożarów i 17 razy w likwidacjach miejscowego zagrożenia. 3 alarmy były fałszywe.

W sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej nie stwierdzono żadnych uchybień i naruszeń zasad funkcjonowania jednostki. Przewodniczący Stanisław Gargała przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi, który przez ostatnie pięć lat działał w składzie: Andrzej Leniar, Andrzej Podolec, Tadeusz Socha, Waldemar Mac, Andrzej Hawro, Janusz Bembenik, Grzegorz Wrona, Sławomir Preis, Witold Rak.

Goście uczestniczący w zebraniu podkreślali wysoki poziom przygotowania jednostki do działań ratowniczych, poziom zorganizowania i zaangażowanie jednostki w sprawy kulturalno społeczne miejscowości.

Jednym z głównym celów sobotniego (16.01.2016) zebrania był wybór nowych władz stowarzyszenia. Po rekomendacji ustępującego zarządu zebrani wybrali nowy skład zarządu: Grzegorz Wrona – prezes, Marcin Bembenik – wiceprezes, Andrzej Leniar – skarbnik, Mirosław Mac – sekretarz, Gabriel Leniar – naczelnik, Waldemar Mac – zastępca naczelnika, Andrzej Podolec – kwatermistrz, Sławomir Preis – kronikarz, Piotr Wąsacz – gospodarz. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Stanisław Gargała – przewodniczący oraz Tadeusz Socha i Andrzej Hawro.

Tradycyjnie każdego roku w zebraniach jednostki uczestniczy Orkiestra Dęta zapewniając oprawę części oficjalnej a następnie umila czas gości krótkim koncertem. W tym roku koncert miał wyjątkowy wymiar, gdyż w szczególny sposób wyróżniono kapelmistrza Zdzisława Magonia, który dokładnie 10 lat temu rozpoczął pracę z husowską orkiestrą. Pierwszy koncert odbył się wówczas również podczas zebranie OSP. Kapelmistrz otrzymał od muzyków gratulacje, pamiątkowy ryngraf i kwiaty z podziękowaniami i życzeniami dalszych sukcesów w pracy artystycznej.

Wśród gości, którzy uczestniczyli w zebraniu byli m.in. bryg. mgr inż. Jacek Rejman – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, Tadeusz Świętoniowski – Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP w Łańcucie, nadkom. Andrzej Żygadło – Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie, Krystyna Hundz-Bembenik – Przewodnicząca Rady Gminy Markowa, Tadeusz Bar – Wójt Gminy Markowa, ksiądz proboszcz Tadeusz Urban.

Mirosław Mac

Fot. M. Mac, W. Huk

Strażacy podsumowali rok i wybrali nowe władze