Źródła

 

Kradzież w husowskim kościele w 1811 r. w świetle kroniki policyjnej

 

Na dniu 27. Stycznia r. b. z Kościoła Hussowskiego skradzionych rzeczy, jako:

1. Srebrna po części pozłacana Monstrancya

2. Kielich ze srebrną pateną

3. Biały ornat srebrem przerabiany

4. Stary ornat srebrem przerabiany

5. Złotoiedwabny Ornat z galonem

6. Dwie alb

7. Alba iedna przetarta

8. Pietnaście obrusów

9. Trzy ręczniki

10. Pietnaście Funt. Wozku

11. Wgotowiznie 115 Ryń.

12. Osm Motków nici

13. Siedm sztuk lnu

14. Iedwabny pasek

15. Para nowych trzewików

 

Tak rzeczy opisanego iako i Złoczynce szlakować, dostrzegłszy przytrzymać, i tu lub do naybliszego K. Cyrkularnego Urzędu donieść należy.

Z Urzędu C. K. Policyiney Dyrekcyi.

W Lwowie dnia 10. Kwietnia 1811.

 

Źródło: Teki Schneidra 628, s. 437, AP w Krakowie, Zbiory na Wawelu.

 

 

 

Protokół z posiedzenia komitetu parafialnego z dnia 20 III 1902 r.

Protokół z posiedzenia Komitetu parafialnego w sprawie budowy nowego kościoła w Husowie spisany w dniu 20 marca 1902 w kancelaryi Urzędu parafialnego. Stawili się osobiście rzeczywiści członkowie: ks. P. Wenc proboszcz miejscowy, Wielmożny Pan Wacław Oborski kolator i dziedzic Husowa, Wojciech Socha gospodarz z Husowa, Szymon Nowak z Tarnawki gospodarz i Antoni Curkowicz w zastępstwie nieobecnego podówczas Jana Stysia za jego zgodą i zezwoleniem. Ks. P. Wenc jako przewodniczący Komitetu parafialnego wyłuszczył na wstępie cel zwołania Komitetu, zaczem Komitet po krótkiej debacie, idąc za ogólną opinią wszystkich parafian, powziął następującą uchwałę: Zważywszy, że obecny kościółek drewniany mogący pomieścić w sobie 500-600 osób nie odpowiada w tych czasach swojemu celowi w parafii liczącej już półtrzecia tysiąca uchwala się jednomyślnie wymurować drogą konkurencyjną obszerny nowy kościół z cegły i kamienia w przeciągu 15 lat od czasu rozłożenia konkurencyi kosztem 37000 Złr. Zważywszy przytem, że i organistówka chyli się do upadku, uchwala się zarazem wybudowanie organistówki kosztem 3000 Złr. Uchwalono w końcu udać się do Jaśnie Wielmożnego Najprz. Konsystorza Biskupiego z prośbą o zawezwanie c.k. Starostwa w Łańcucie do przeprowadzenia pertraktacyi konkurencyjnej w celu zabezpieczenia potrzebnych funduszów na powyż wymienione roboty. Plany i kosztorysy dotyczących budynków będą przedłożone w czasie głównej rozprawy konkurencyjnej. Komitet wreszcie uchwali upraszać Najprz. Konsystorz: ponieważ brak funduszów dla zrobienia planu i kosztorysu kościoła, o udzielenie z legatu po ś.p. Leonardzie Pieli na ten cel kwoty 250 Złr, która ta kwota złożona na książeczkę kasy oszcz. przemys. się w Konsystorzu przechowywuje. Protokół odczytano, a skoro nikt głosu nie zabierał posiedzenie zamknięto.

 

Husów dnia 20 marca 1902.

 

[Podpisy]: ks. P. Wenc proboszcz

Wacław Oborski

Wojciech Socha

Szymon Nowak

+ Antoni Curkowicz zastępca

Jan Styś

[Dopisek ołówkiem]: Protokół nieniejszy przesłano do N. Konsystorza pod datą 15/4 1902 L. 19

 

Źródło: Książka uchwał komitetu parafialnego w Hussowie, w zbiorach Archiwum Parafialnego w Husowie

 

 

 

Opis budowy murowanego kościoła w Husowie

W roku 1912 rozpoczyna się budowa nowego kościoła, sprawa tak ważna i wielka, że potrzeba było nie raz i dwa razy w tygodniu zwoływać zebrania komitetu a nawet całej rady gminnej celem ważnych uchwał i decyzyi- przeto wtedy działać trzeba było, a nie było zaś czasu na pisanie, zatem nie ma protokołów formalnych z całych tych dziesiątek narad i posiedzeń, jakie wówczas się odbywały. Zaznaczyć tylko wypada chociaż najważniejsze i tak 1920 roku 20 października komitet złożony z ks. Władysława Turkiewicza przewodniczącego komit., p. Józefa Orłosia jako zastępcy, p. Jana Maca i p. Jana Hawro- a nadto z zastępców obszarów dworskich t.j. p. Kazimierza Sozańskiego i p. Michała Drzewickiego tudzież wójta Wojciecha Sochy i gospodarzy Wojciecha Gargały, Franciszka Mokrzyckiego obrał i zdecydował plac pod nowy kościół, ci po ustaleniu miejsca pod nowy kościół zaraz przystąpili do równania placu, zwózki kamieni, piasku, wapna – Zawarto ugodę z przedsiębiorcą Melonem Welą co do cegły, a później zawarto formalną z przedsiębiorcą budowy nowego kościoła p. Stanisławem Cetnarskim z Łańcuta i po odpowiednim przygotowaniu placu i przygotowaniu potrzebnego materyału w kamieniach, wapnie, piasku, cegle, po wykopaniu fundamentów przystąpiono do istotnej budowy kościoła opuszczając pierwszy kamień pod nowy kościół dnia 1 czerwca 1912, a było to w sobotę przed niedzielą Trójcy Przenajśw. Według umowy zawartej z p. przedsiębiorcą budowa kościoła miała być ukończona do 1 października 1914. Ponieważ jednak 1 sierpnia r. 1914 wybuchła powszechna światowa wojna i murarze przy budowie pracujący, jako też i robotnicy musieli pójść na wojnę zatem budowa stanęła, dopiero gdy nieco zapanowały spokojniejsze czasy w roku 1915, bo teren walki od nas się odsunął, więc na nowo do roboty około kościoła przystąpiono i w porę murarzy starszych roboty prowadzono a w roku 1916 w końcu ukończono, i w dniu 29 listopada t.j. w wigilię odpustu św. Andrzeja kościół poświęcono i do niego się wprowadzono.

 

Źródło: Książka uchwał komitetu parafialnego w Hussowie, w zbiorach Archiwum Parafialnego w Husowie.

 

 

 

 

 

Wykaz plebanów w parafii Husów od XV wieku do 1918 roku

 

1. Mikołaj, 1450

2. Stanisław Cegiełka, 1479, pobity przez sołtysa wsi, Mikołaja, zm. przed 5 XI 1484

3. Adam, 1488-1492

4. Stanisław, 1497

5. Szymon, 1527

6. Michał z Pokrzywnicy, rezygn. 28 IV 1553

7. Walenty z Przeworska, prezent. 28 IV 1553, rezygn. 15 III 1554

8. Jakub, 1591

9. Jan (lub Jakub) Długosz, komendarz ok. 1600, później pleban, rezygn. 22 V 1604

10. Jakub Wanatowicz (Wanat), mian. komendarzem 12 VI 1604 (na pół roku), inst. 11 III 1605, zamordowany przez Tatarów VI 1624

11. Adam Strzyżowski, rezygn.31 I 1628

12. Adam Podgórny, inst. 15 XI 1628, zm. przed 26 XII 1629

13. Albert Podgórski, 1633, rezygn. 24 III 1642

14. Maciej Lewicz, mian. komendarzem 24 III 1642, inst. 26 V 1642, zm. przed 1 VI 1644

15. Marcin Rejmanowicz, inst. 1 VI 1644, zm. przed 28 IV 1661

16. Sebastian Bucikowski, inst. 26 X 1661

17. Jan Mikołaj Malawski, inst. Przed 23 II 1703, pleban do 1726, zm. przed 24 II 1736

18. Marcin Franciszek Kamieński, inst. 20 IX 1726, zm. przed 24 II 1644

19. Kazimierz Wietrzyński, inst. 24 II 1736

20. Jan Kossowski, inst. 1737, zm. przed 15 III 1745

21. Franciszek Kobielski, inst. 15 III 1745, rezygn. 20 IV 1747

22. Jan Pietraszewski, inst. 27 VII 1747, zm. przed XII 1765

23. Tomasz Kruczkowski, inst. 8 I 1766, rezygn. 14 XII 1768

24. Piotr Wilusz, inst. 9 I 1769, zm. 1784

25. Stanisław Ostrowski, inst. przed 1768, zm. 27 IX 1791

26. Jan Kubitowski, administrator

27. Wojciech Mikosiewicz

28. Piotr Żelaziński, administrator

29. Wojciech Cieszkowski, inst. Przed 20 VII 1799, do 1805

30. Józef Taliński, do 1816

31. Kochmański, administrator, do 1824

32. Stanisław Frączkowski, administrator, do X 1830

33. Jacek Żengel, administrator, od X 1830 do 1835

34. Józef Sierżęgiewicz, administrator, od 1835 do IV 1836

35. Ignacy Łazowski, administrator, od IV 1836 do III 1840

36. Marceli Bogucki, administrator (proboszcz z Albigowej), od III 1840 do X 1841

37. Józef Gurak (ur. 1806, zm. 1852), administrator, od X 1840 do III/IV 1841

38. Marcin Strusiński (ur. 1803), od 1841, zm. 26 XII 1865

39. Jakub Woźniakiewicz, administrator, od I 1866 do IV 1866

40. Aleksander Maciągowski (ur. 1816), od IV 1866 do III 1880

41. Berard Stawowy, administrator, od III 1880 do VIII 1880

42. Leonard Piela (ur. 1844), od VIII 1880, zm. 19 VIII 1893

43. Piotr Wenc (ur. 1851), od VIII 1893, od 10 X 1902 wicedziekan dekanatu przewor., zm. 24 X 1905,

44. Jan Gałuszka (ur. 1874), administrator, od 1905 do 1906

45. Władysław Turkiewicz (ur. 1874), od 1 III 1906 do 1938

 

Źródło: M. Kociubiński, Księża Diecezji Przemyskiej obrządku łacińskiego, t. I: Od początku Diecezji do Pierwszego Rozbioru Polski. Część II: Parafie, Jarosław 1960: D. Skrętna, E. Pelc, Historia parafii rzymsko-katolickiej w Husowie, Husów – Zabrze 1984-1985, mps w Zespole Szkół w Husowie: Schematismus za lata 1856-1912; Statua fraternitatum Sacerdotalium In districtu Łancutensi ex an. 1450,w: Analekta ad historia Iris canonici In dioecesi Premisliensi, wys. B Ulanowski, Kraków 1888, s 74; AAPr, sygn. 786, Opisanie 1769, s. 47, Inventarium 1784, s. 59, Consignatio 1799, s 182; APH, Liber Naturom, t. II (1828-1841), III (1841-1864), IV (1864-1884), V (1885-1914), VI (1915-1938), Liber Copulatorum, t. II (1832-1858), t. III (1859-1899), t. IV (1900-1949), Liber Mortuorum, t. II (1838-1844), III (184501890), IV (1890-1949), Protokół czynności urzędu parafialnego w Hussowie,bns.