Informacja dla rodziców

Gmina Markowa po raz kolejny realizuje Rządowy program pomocy uczniom na rok szkolny  2013/2014 – „Wyprawka szkolna”


Podstawa prawna
Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. (Dz. U. z 17 lipca 2013 r. Poz. 818) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

Dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych otrzymują uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2013/14 w klasie I – III i V szkoły podstawowej oraz uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasady udzielania pomocy

 1. Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 2. Wniosek składa się do dyrektora Zespołu Szkół w Markowej i Husowie poprzez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowych w Markowej (37-120 Markowa 1427) w terminie
  od 19 sierpnia do 10 września 2013 r

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek,,Wyprawka szkolna 2013/2014’’
 2. Dokumenty potwierdzające dochód rodziny (netto). W uzasadnionych przypadkach – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów – Informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.
 3. W przypadku, gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, lub zasiłku okresowego, wymagane jest zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego – Zaświadczenie o korzystaniu rodziny ucznia ze świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego.
 4. W przypadku gdy rodzina ucznia klasy I szkoły podstawowej korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, wymagane jest zaświadczenie z  ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego
 5. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego do wniosku należy dołączyć uzasadnienie potrzeby przyznania pomocy.
 6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wartość pomocy  Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

 • kl. I – III – do kwoty 225 zł
 • kl. V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł
 • kl. II zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł
 • kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do kwoty 445 zł.
 • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.

Informacje dodatkowe

 1. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na zakup podręczników dokonuje się na podstawie imiennych dowodów zakupu (faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników).
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2013 – „Wyprawka szkolna”.
 3. W przypadku zakupu podręczników przez szkołę zwrotu kosztów dokonuje się na podstawie zbiorczych faktur wystawionych na szkołę, z określeniem kosztów poniesionych przez rodzica.
 4. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały wymaganych dokumentów.

UWAGA:
O pomoc mogą ubiegać się również uczniowie uczący się w szkołach poza terenem Gminy Markowa tzn:
Rozpoczynający naukę w klasie:

 • I – III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • II szkoły ponadgimnazjalnej  (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum),
  • V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  • V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
  • II liceum plastycznego,
  • II i VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej,
   Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie klasy I szkoły ponadgimnazjalnej – zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, składają wniosek u dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczałw roku szkolnym 2013/2014 w terminie ustalonym przez ich organy prowadzące np. w Łańcucie, Rzeszowie itp.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Markowa w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniów klas I-III  i  V szkoły podstawowej  oraz uczniów niepełnosprawnych

 

źródło: http://www.markowa.pl/

Informacja dla rodziców