O 100 mln m3 wzrośnie pojemność Podziemnego Magazynu Gazu w Husowie. To efekt trwającej od kilku miesięcy inwestycji w Husowie, na którą PGNiG otrzymało dotację z UE. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 83 271 000,00 zł.

– Inwestycja mająca na celu rozbudowę pojemności czynnej PMG Husów do 500 mln nm3 przyczyni się zarówno do pokrywania wzrastających potrzeb magazynowych w rejonie, jak też umożliwi tworzenie obowiązkowych zapasów gazu ziemnego i zwiększenie bezpieczeństwa utrzymania dostaw gazu w sytuacjach nieciągłości dostaw gazu z importu – informuje Rafał Głuszak, Kierownik Projektu. Realizacja projektu umożliwi m.in. zrealizowanie założeń zawartych w „Strategii Rozwoju Kraju” gdzie jednym z kluczowych elementów jest rozwój infrastruktury krajowego systemu gazowniczego, mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo energetyczne. Dodatkowe pojemności magazynowe gwarantują nieprzerwane dostawy gazu niezależnie od uwarunkowań politycznych, technicznych i klimatycznych. Powiększony Magazyn oprócz założeń strategii energetycznej stwarza możliwości w zakresie przechowywania gazu ziemnego dla celów udostępniania go podmiotom zewnętrznym zgodnie z ustawową zasadą TPA (Third Party Access). Reguluje ona ryzyko monopolizacji również tego sektora pozwalającej na swobodny wybór dostawcy danego towaru bądź usługi, co z reguły ma wpływa na obniżenie cen.

Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego Husów działający z magistralnym układem przesyłowym oraz innymi PMG tworzy współpracujący ze sobą system pokrywania nierównomierności odbioru gazu w rejonie południowej, wschodniej i centralnej Polski.  Ilości gazu gromadzone w okresie letnim (zatłaczanie gazu do PMG) są zużywane do pokrywania nierównomierności odbioru gazu w okresie zimowym i po jego zakończeniu praktycznie cała dostępna pojemność magazynowa jest pusta. Rozbudowa pojemności magazynowanych oraz zwiększanie wydajności dobowej odbioru gazu z magazynów jest jednym z ważniejszych elementów utrzymania bezpieczeństwa energetycznego kraju w sytuacjach kryzysowych. Eksploatację PMG rozpoczęto w październiku 1987 r. Obecnie jego pojemność czynna wynosi 400 mln m3.

Realizowany projektu składa się z dwóch etapów. Pierwszy obejmuje dostawę sprężarki gazu i urządzeń pomocniczych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz udział w uruchomieniu instalacji. Drugi etap obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z przebudową istniejącej infrastruktury magazynu.

– Kluczowe daty realizacji Projektu wynikające z podpisanych umów to 11.08.2013 –termin realizacji dostaw urządzeń i materiałów stanowiących Dostawy Inwestorskie niezbędne do realizacji robót budowlano-montażowych oraz termin 11.07.2014 na zakończenie wszystkich prac oraz uruchomienie instalacji. Od maja 2014 na obiekcie mają się rozpocząć pierwsze działania rozruchowe i szkolenia obsługi – mówi Kierownik Głuszak.

Projekt dofinansowany jest ze środków UE w ramach działania 10.1: Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa
i przebudowa magazynów gazu ziemnego priorytetu X: Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

Mirosław Mac

Fot. PGNiG

Artykuł opublikowany w lutowym numerze miesięcznika Gazeta  Łańcucka

Rozbudowa PMG Husów z unijną dotacją